FANDOM


北角黑幫,又名羅漢堂。特徵是全部七人皆光頭佬。本與小流氓河水不犯井水,因鐵勾羅漢圖為四合會的大鐵勾報仇,從中挑撥而開片。羅漢堂最後被小流氓消滅,部份羅漢入獄。當中小流氓的煙屎七為消滅鐵羅漢而同歸於盡。

鐵羅漢

羅漢堂之首,擅長鐵布衫,刀槍不入,可惜除硬功外,欠缺招式配合。雙目是唯一破綻,因而被小虎刺瞎右眼。獨力大戰小流氓仍佔上風,但最後煙屎七以鐵鍊通電,與鐵羅漢同歸於盡而死。


錘羅漢

在羅漢堂中排第二,擅使流星錘,兇猛善戰。最後被小虎打敗。


巨羅漢

在羅漢堂中排第三,力大無窮,皮堅肉厚,絕招是千斤壓。最後被小虎及小龍打敗。


哭羅漢

在羅漢堂中排第四,擅使哭功,但威力有限,最後被光頭星及黑仔傑聯手打敗。


鬼腳羅漢

在羅漢堂中排第五,性格好勇鬥狠,擅使鬼腳,最後被黑仔傑打斷腳。


毒爪羅漢

在羅漢堂中排第六,性格衝動火爆,擅使毒爪(但實質冇毒),最後被小龍打敗。


鐵勾羅漢

在羅漢堂中排第七,擅使鐵勾功,另有鐵勾作武器。鐵勾羅漢派亞福等人搞事,挑撥羅漢堂與小流氓為敵,以圖為大鐵勾報仇。結果被黑龍打傷。


亞福

羅漢堂七爺鐵勾羅漢的手下,在小流氓地盤搞事,而被黑龍教訓了一頓。


亞祿

羅漢堂七爺鐵勾羅漢的手下,在小流氓地盤搞事,而被光頭星教訓了一頓。


亞壽

羅漢堂七爺鐵勾羅漢的手下,在小流氓地盤搞事,而被光頭星教訓了一頓。